Loading...

Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuk Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi

İslam Tarihi Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Trt Avaz

AMAÇ – KAPSAM

A- BUHARA’DAN KONYA’YA İRFAN MİRASI

Cibril hadisinde de geçtiği üzere İslam düşüncesinin üç temel kurucu metodolojisi vardır. Hadisin orijinaline göre söylersek bunlar İman-İslam-İhsan adını alırken, bilim dalları olarak söylediğimizde Kelam-Fıkıh-Tasavvuf olarak ifade edilir. Bunu daha soyut ve ilkesel düzeyde ifade edersek Tevhid-Adalet-Mahabbet üçlüsüne ulaşırız. İrfan geleneği bu üçlülerin üçüncüsünün temsil ettiği şeydir. Kelam ile ortaya konulan metodoloji metafizik güveni, fıkıh düşüncesi sosyal güveni sağlamayı ifade ederken, tasavvuf düşüncesi ise kendilik bilinci sağlamaya karşılık gelmektedir. Tasavvuf geleneği aynı zamanda kalb-i selim düşüncesini temsil eder. Bunların Orta Asya ve Anadolu tecrübesindeki adları ise Mâtüridî-Hanefî-Sûfî düşünce olarak ifade edilebilir. Buradaki sûfîlik içerisinde Yesevîlikten Mevlevîliğe, Nakşbendîlikten Bektaşiliğe, Halvetîlikten Celvetîliğe birçok meşrep çizgisi yer almaktadır.
Tasavvuf, İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan mânevî ve derunî hayat tarzını ifade eder. Bir anlamda tasavvuf, Allah-insan ilişkisini samimiyet ve doğruluk açısından konu edinir ve İslam’ın ahlaki boyutunu temsil eder. Ayrıca tasavvuf, metafiziğin meselelerini de yeniden yorumlayarak İslam düşüncesinde açılımlar sağlar. Dolayısıyla İslâmî ilimler içerisinde Kelam ve Fıkhın yanında farklı bakış açılarına kaynaklık eden bir faaliyet sahasıdır.
Tarikatların yaygınlaşmasıyla birlikte tasavvuf sosyal yapının ayrılmaz unsuru haline gelmiş ve toplumun her kesiminin çok yönlü beklentilerini cevaplama refleksi geliştirmiştir. Bütün kültürel tezahürlerde iz bırakan tasavvufî tecrübe, İslâmî ilimler tarihi açısından çeşitli evreleri göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden okunmaya elverişli bir araştırma alanı olarak karşımızda durmaktadır. Bu nedenle tasavvuf ilminin dini ve toplumsal boyutlarının kapsayıcı olarak incelenmesi ancak diğer İslami ilimlerle ve de tarih, edebiyat, felsefe gibi farklı disiplinlerin ortak çabasıyla mümkün olacaktır.
14. yüzyılda Orta Asya’da yaşayan ve Buhara’da metfun olan Hoca Bahâeddin Nakşbend hazretleri gönüllere Allah ve resulünün sevgisini yerleştirmek için çaba sarf etmiş, âlimler ile sûfîleri, medrese ile tekkeyi yakınlaştırmak için uğraşmış bir gönül eridir. Onun sevenleri ile devam eden bu tasavvuf ve maneviyat yolu İslam dünyasında Hindistan’dan Balkanlar’a, Yemen’den Kafkaslar’a kadar geniş bir coğrafyada yayılma imkânı bulmuştur. Bu yolun takipçileri tarih içinde önemli roller üstlenmişlerdir. İslamiyet’in yayılması için çalışmaktan fakir fukaranın doyurulmasına, bidatlerle mücâdeleden İslâmî ilimlere katkıya, millî mücadelelere destek olmaktan aşiret ihtilaflarını gidermeye varıncaya kadar çok geniş bir sahada rolü ve etkisi olmuştur. Hoca Bahâeddin Nakşbend hazretleri “El kârda gönül yârda” sözünü esas alıp, tasavvufî eğitim aldığı dönemde Orta Asya’nın Buhara şehrinde yolları temizlemiş, sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini üstlenmiş, medreselerin temizliğiyle ilgilenmiştir. Böylece topluma hizmeti esas alan aktif, aksiyoner bir tasavvuf anlayışı geliştirmiştir.
15. yüzyılda Fâtih Sultan Mehmed döneminden itibaren Osmanlı coğrafyasında etkin olmaya başlayan Nakşbendîlik “Anadolu irfanı” diyebileceğimiz tasavvufî İslam anlayışına önemli katkılar sağlamıştır. Bu yolun büyükleri, diğer maneviyat erleri gibi, topluma ahlak ve maneviyat aşılamış, yazdıkları eserlerle kültür ve gönül dünyamızda derin izler bırakmışlardır.
Konya’nın kardeş şehri Buhara’da Silsile-i Aliyye büyükleri yaşamıştır. Bunlar Özbekistan’da halen yedi pirler olarak bilinir. Bunlar Abdülhâlık-ı Gucdüvânî, Arif-i Rivgerî, Hâce Mahmud İncîrfağnevî (ö. 715/1315-16 [?], Ali Râmîtenî (ö. 715/1315), Muhammed Bâbâ Semmâsî (ö. 736/1335-36 [?]), Seyyid Emir Külâl (ö. 772/1370), Seyyid Muhammed Bahâeddin Nakşbend’dir (ö. 791/1389). Ayrıca Semerkand'da da Silsile-i Aliyye büyüklerinden Ubeydullah Ahrâr’ın (ö. 895/1490) kabri bulunuyor.
Orta Asya’da Hâce Yusuf Hemedânî, Pîr-i Türkistan Ahmed Yesevî ile Anadolu’da Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Sareddin Konevî gibi tasavvuf büyüklerinin yorumlarıyla bir medeniyet sürekliliği ortaya çıkmıştır. İslam dünyasının mezhebî ve etnik çatışmalara sürüklenmek istendiği günümüzde birlik ve beraberliğe, Orta Asya’dan Anadolu’ya, daha özelde Buhara’dan Konya’ya uzanan irfan düşüncesinin kuşatıcılığına ve hoşgörü ruhuna her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz açıktır. Böyle bir dönemde tarihimizdeki yıldız şahsiyetleri ve onların irfan anlayışını tekrar keşfetmek, insanımıza ve özellikle de gençlerimize tanıtmak ve günümüze ışık tutmak için bu tür sempozyumlar son derece faydalı olacaktır.

B- XIII. YY. MEDENİYET MERKEZİ KONYA

XII ve XIII. yüzyıl Batıdan gelen Haçlılarla, Doğudan gelen Moğolların tüm Türk ve İslam dünyasını kasıp kavurduğu bir zaman dilimi içerisinde yer almaktadır. Bir yüzyıla mal olan Haçlı Seferleri ile yıpranan Anadolu, üzerinde yeni kurulmuş olan Türkiye Selçuklu Devleti’nin devlet sisteminin tam anlamıyla oturmasını da geciktirmiştir. Bu kez XIII. yüzyılda başlayan büyük Moğol istilası, doğrudan Türk-İslam dünyasını derinden etkilemiş, özellikle Yassı Çemen sonrasında, Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında tampon vazifesi gören Harzem ülkesinin yıkılmasıyla da Moğol tehlikesi doğrudan Anadolu üzerinde hissedilir olmuştur. Bunun yanında Moğollardan kaçan birçok, âlim, ârif, bilim adamı, sanatkâr İslam Dünyasının en güvenilir ülkesi olan Türkiye Selçuklu devletine akın akın gelmekteydiler.

Bu dönemde Türkiye Selçuklu Devleti’nin başında bulunan I. Alâeddin Keykubâd, Moğol zulmünden kaçan âlim, ârif, bilim adamı, sanatkârı başşehir Konya’ya davet ederek bizzat teveccühte bulunmuştur. Orta Asya’dan başlayan Moğol yıkımı, Türkiye’de tam ters bir istikamette neticelenmiş, özellikle başşehir Konya’ya gelen bu kişiler sayesinde Türkiye Selçuklu Devleti ilmî ve entelektüel anlamda çok yüksek bir seviyeye kavuşmuştur. Özelde Konya’da, genelde Türkiye Selçuklu Devleti sınırlarında aradı ardına açılan medreseler, zaviyeler, tıp fakülteleri, bilim ve sanat merkezleri ile XIII. yüzyıl İslam Dünyasının her anlamda ana merkezi Türkiye olmuştur. Aynı zamanda İslam Fıkıh ve Düşünce Sisteminin ekol kurucu âlimleri, filozofları, kelamcıları ve sûfileri açtıkları okullar sayesinde özellikle Konya’yı merkez haline getirmişlerdir. Taşkent, Buhara, Merv, Semerkant, Şâş, Herat, Nişabur gibi merkez şehirlerin içerisinde XIII. yüzyılda artık Konya’yı bir merkez şehir olarak görmekteyiz.

 

 

 

COMMITTEES

Honorary Board

Uğur İbrahim ALTAY

Mayor of Konya Metropolitan Municipality

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

N.E.Ü. Rector

Prof. Dr. Musatafa ŞAHİN

Selçuk University Rector

Prof. Dr. Bayram SADE

KTO Karatay University Rector

Advisory Board

Prof. Dr. Necdet TOSUN

Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU

Prof. Dr. Hayri ERTEN

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Prof. Dr. Süleyman TOPRAK

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU

Prof. Dr. İsmail TAŞ

Prof. Dr. İsmail Hakkı ATÇEKEN

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN

Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM

Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN

Doç. Dr. Ali ÖGE

Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN

Dr. Öğrt. Üyesi Zehra ODABAŞI

Ercan USLU

Selim Yücel GÜLEÇ

Hasan BOYDAK

Mehmet TEKKAYMAZ

Mustafa YILMAZ

Kerem HOLAT

Organizing Committee

Prof. Dr. Dilaver GÜRER

President

Dr. Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI

Vice President

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Member

Prof. Dr. Ömer TÜRKER

Member

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK

Member

Doç. Dr. İbrahim IŞITAN

Member

Doç. Dr. Mehmet BİREKUL

Member

Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU

Member

Dr. Öğrt. Üyesi Hasan ÖZER

Member

Dr. Öğrt. Üyesi İbrahim Halil ÜÇER

Member

Arş. Gör. Yusuf Ziya KARİPEK

Member

Arş. Gör. Sami BAYRAKÇI

Member

Arş. Gör. Yusuf BÜYÜKYILMAZ

Member

Muhammet Ali ORAK

Member

Eshabil YILDIZ

Member

Latif YERLİ

Member

Meltem KURTULUŞ

Member

Secretariat and Communication

Arş. Gör. Yusuf Ziya KARİPEK

Arş. Gör. Sami BAYRAKÇI

Arş. Gör. Orhun KÜSKÜ

Yusuf BÜYÜKYILMAZ

Derya KARAKAYA

Nebahat Ayşegül AYDIN

Seyid Arif AHMEDOĞLU

Science Board

Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ

Prof. Dr. Mustafa KARA

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ

Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Prof. Dr. M. Necmettin BARDAKÇI

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Prof. Dr. Selami ŞİMŞEK

Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

Prof. Dr. Mustafa AŞKAR

Prof. Dr. Himmet KONUR

Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK

Prof. Dr. H. Yunus APAYDIN

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Prof. Dr. Saffet KÖSE

Prof. Dr. Fikret KARAMAN

Prof. Dr. Ramazan ATINTAŞ

Prof. Dr. Hüseyin AYDIN

Prof. Dr. Orhan ÇEKER

Prof. Dr. Murteza BEDİR

Prof. Dr. Bilal KUŞPUNAR

Prof. Dr. Yaşar KANDEMİR

Prof. Dr. Şükrü ÖZEN

Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR

Prof. Dr. Nesimi YAZICI

Doç. Dr. Ömer AKDAĞ

Doç. Dr. Semih CEYHAN

Doç. Dr. Eşref ALTAŞ

Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA

Doç. Dr. Betül GÜRER

Dr. Öğr. Ü. Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU

Dr. Öğr. Ü. İsmail BİLGİLİ

Dr. Öğr. Ü. Yakup KOÇYİĞİT

Dr. Rifat ORAL

Prof. Dr. Zaim KHENCHALAOUI

ALGERIA

Prof. Dr. Abdurrahim ALEMI

MOROCCO

Prof. Dr. Munir DRKIC

Prof. Dr. Metin İZETİ

MACEDONIA

Prof. Dr. Pierre LORY

EPHE, Paris, Sorbon University, France

Prof. Dr. Thierry ZARCONe

EHESS, Paris, Sorbon Univeristy, France

Prof. Dr. Nathaly CLAYEr

EHESS, Paris, Sorbon University, France

Prof. Dr. Jean-Jacques THIBON

İNALCO, Paris, France

Prof. Dr. Eric GEOFFROY

Strasburg University, France

Prof. Dr. Geneviève GOBILLOT

Université Lyon 3, Jean Moulin, LYON, France

Doç. Dr. Paul BALLANFAT

Galatasaray University, Türkiye

Prof. Dr. Hamzah Mohd.Salleh

International Islamic University Malaysia

Prof. Dr. Enes KARİÇ

Sarajevo University

Prof. Dr. Cemalettin LATİÇ

Bosnia and Herzegovina

Prof. Abdul Hakim ŞERİ Cüzcânî

Özbekistan Taşkent University

Prof. Rafael Ortega Rodrigo

University of Granada

Prof. Juan Martos Quesada

Complutense University of Madrid

Doç. Dr. Dževada ŠUŠKO 8

Bosnia and Herzegovina

Dr. Ahmed Tahiri

İdrisi Hispano Marroqui

Dr. Sher Banu A. L. Khan

National University of Singapore

Dr. Abdin Chande

Adelphi University New York

Dr. Abdul Ghaffar Rozin

The Rector of IPMAFA University

Dr. Ahmad Dimyati

IPMAFA University

Dr. Ali Subchan

Islamic Law University

Dr. Farhan Mujahid CHAK

International Qatar University

Dr. Nur Jannah HASSAN

International Islamic University Malaysia

Aşirbeg MÜMİNOV

KAZAKHISTAN

Yahya. M. MICHOT

ABD Connecticut Hartford Seminary Missouri

SEMPOSIUM PROGRAM

PROGRAM

SYMPOSIUM
15-16-17 NOVEMBER 2018

15 Kasım 2018 Perşembe

KAYIT (09.00-09.30)
AÇILIŞ-PROTOKOL KONUŞMALARI (09.30-10.30) KONYA ODİTORYUM
Prof. Dr. Dilaver GÜRER
Sempoyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Ercan USLU
KOSKİ Genel Müdürü, Bosna-Hersek Fahri Konsolosu

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Selçuk Üniversitesi Rektörü

Doç. Dr. Arif KADİROV
Buhara Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram SADE
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Uğur İbrahim ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Cüneyit Orhan TOPRAK
Konya Valisi

Abdülhekim Şer'i CÜZCANİ
Açılış Konferansı

1. OTURUM: İSLAMIN İRFAN BOYUTU VE TASAVVUF (10.45-11.55) KONYA ODİTORYUM SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilaver GÜRER


Doç. Dr. Mustafa IŞIK "Tirmiz'den Konya'ya, İrfan Yüklü Bir 'Seyyid Burhaneddin' (ö. 1242)"


Doç. Dr. Doğan KAPLAN "Taassup ve Çatışmaya Karşı Bir Çözüm Olarak İrfan Mirasımız"


Dr. Munir DRAKİÇ "A History of Translating The Masnaviinto Bosnian"

Öğle Arası (12.00 - 13.30)

          

2. OTURUM: ORTA ASYA VE ANADOLU'DA TASAVVUFİ DÜŞÜNCE
(13.30-14.40) MALAZGİRT SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Avukat Mehmet Ali UZ "Konya Ve Çevresinin Türkleşmesi-İslamlaşması ve İlmin Yayılmasında Rol Alan Bazı İlim Adamı Ve Mutasavvıflar"

Meltem KURTULUŞ "Selçuklu Dönemi Eserlerinden Hâmûşnâme'nin Dönemin Bazı Tarihi Olaylarına Bakışı"

Dr. Öğrt. Üyesi Ali ÇOBAN "Horasan'dan Anadolu'ya: Çok Yönlü Bir Âlim – Sûfî Molla Musannifek'e Göre Tasavvuf'un Mahiyeti"

Azat SARSENBAEV "Tarikat Vekillerinin Şeriat Dairesinden Çıkmama Çabaları"

3. OTURUM: 13. YÜZYIL KONYA'SINDA DİNİ VE SOSYAL HAYAT
(13.30 - 14.40) MİRYOKEFALON SALONU

Oturum Başkanı: Doç Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN

Dr. Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI - Uzm. Eshabil YILDIZ "Tarihi Mekânların Şehirler Üzerindeki Etkisi: Asya Şehirleri ve Konya Mukayesesi"

Abdurrahim ALKIŞ "12. ve 13. Yüzyıllarda Konya'nın Bir İlim Merkezi Hâline Gelmesi'nde Îrânlı Âriflerin Te'sîri"

Dr. Rauf Kahraman ÜRKMEZ - Dr. Rauf Kahraman ÜRKMEZ- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali KAPAR "Menkıbevî Kayıtlara Göre XIII. Yüzyıl Anadolusu'nda Evhadî Dervişlerinin Yayıldığı Şehirler"

Şükrü TAŞDELEN "Horasan'dan Konya'ya Atçekenler'in Manevi Önderi Sultan Dediği"

Kahve Arası

4. OTURUM: PİR-İ TÜRKİSTAN AHMED YESEVİ, YESEVİLİK VE İSLAM COĞRAFYASINDAKİ ETKİLERİ (15.00 - 16.10) MALAZGİRT SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nesimi YAZICI

Prof. Dr. Dilaver GÜRER "Fusûsu'l-Hikem ve Şerhlerinden Lokman (a.s)"

Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK "Fıkıh İlminin Serüveni Bağlamında Buhara'dan Konya'ya Fıkıh Silsileleri"

Midjit OSMANİ "XIII. Yüzyıldan Günümüze Kadar Balkanlardaki İrfan Mirası"

Abdülhekim Şer'i CÜZCANİ "Vehdet Felsefenin Te'siscisi İbn Arabiy ve Onun Takipçisi Sadruddin Kuneviy"

5. OTURUM: İMAM MATURİDİ VE TASAVVUF GELENEĞİ (15.00 - 16.10) MİRYOKEFALON SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM

Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN "Gönül İle Aklın Konya'daki Buluşması: "Maturidi Kelamı"nın Mevlana'da "İrfan"a Dönüşmesi"

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ "İmam-I Mâturîdî'nin Tezkiye Kavramı Ve Mahiyetine Yönelik Yaklaşımı"

Dr. Ömer ÖZGÜL "İmam Mâtürîdî'nin Tasavvufî Kişiliği ve Anadolu Tasavvuf Kültürü Üzerindeki Etkileri"

Doç Dr. Recep TUZCU "XIII. Asırda İmam Maturidi Düşüncesinin Ortadoğu ve Anadolu›da Tesiri"

Kahve Arası

6. OTURUM: İRFAN MİRASININ GÜNÜMÜZ MESELELERİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(16.30-17.40) MALAZGİRT SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR

Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM "İrfan Mirasının Bazı Günümüz Meselelerine Çözüm Önerileri"

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Ali YILDIZ "İrfan Geleneği Ve Sufi Büyükleri Projesi -Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Örneği"

Prof. Dr. Ömer YILMAZ "İrfan Geleneğinin Günümüz Çevre Sorunlarının Çözümüne Merhametçe Yaklaşımı"

Doç. Dr. Nejdet GÖK "Osmanlı Kuruluş Dönemi'nde Konya'da Dini ve Sosyal Hayat"

7. OTURUM: ANADOLU-TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUF - HORASAN VE MAVERAÜNNEHİR'DE TASAVVUF
(16.30-17.40) MİRYOKEFALON SALONU

Oturum Başkanı: Porf. Dr. Ali TEMİZEL

Dr. Öğr. Gör. İzzetullah Zeki "Horasan Mutasavvıflarının Gazneli Devleti'ndeki Etkisi: Gazneli Mahmud Dönemi Örneği"

Sutret Arif KARİROV "Tasavvuf Öğretisinde Nefis Terbiyesi ve Ahlak"

Prof. Dr. Yurdagül MEHMEDOĞLU "Çok Katmanlı Bir Görme Biçimi ve Mekânı Olarak Tezhip Süsleme Desenleri"

Doç Dr. Hayri KAPLAN "Sadreddin El Konevi'nin Hayatı ve Eserleri ile İlgili Bazı Tahrifler ve Tashihleri"

16 Kasım 2018 Cuma

8. OTURUM: BUHARA VE KONYA ÇERÇEVESİNDE TASAVVUF VE TARİHİ
(09.00-10.10) MALAZGİRT SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Kubatali TOPCHUBAEV "Sadriddin Ayni'nin Hatıratları Bağlamında Buhara'da Dini ve Tasavvufi Hayat"

Doç. Dr. Cavid QASIMOBV "Armin Vamberi'nin Seyahatnamesinde Buhara Şehrinin Dinî Ve Kültürel Tarihi İle İlgili Bilgiler"

Prof. Dr. Nodirkhon KHASANOV "Ferganalı Mutasavvvıf Şair Hazini Töre Hakkında"

Aşirbeg MÜMİNOV "Buhara'dan Konya'ya İlim Mirası"

Muhammet OKUDAN "Sufilerin/Ariflerin Yaşam Mekânı Olarak Zaviyeler"

9. OTURUM: İMAM BUHARİ ÖZELİNDE HADİS-TASAVVUF İLİŞKİSİ
(09.00-10.10) MİRYOKEFALON SALONU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İbrahim KUNT

Prof. Dr. İbrahim KUTLUAY "Tasavvuf Istılahlarının Oluşumunda Hadislerin Kaynaklık Değeri: İmam Buhârî'nin el-Câmiu's-sahîh'i Özelinde"

Doç. Dr. Betül GÜRER "Dîvân-I Hikmet'te Ârifliğin Gerekleri Ve Marifetin Tahsili"

Doç Dr. Emek ÜŞENMEZ "Tefsir Metodolojisi"

Doç.Dr. Sherzodhon MAHMUDOV "Hokand Hanlığındaki Tasavvufi Hayatta Önemli Yer Tutan Nakşibendi-Müceddidi Şeyhleri (19.Yüzyıl)"

Kahve Arası

10. OTURUM: 13. YÜZYIL KONYA'SINDA KÜLTÜR VE SANAT
(10.30-11.40) MALAZGİRT SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN

Dr. Öğr. Ü. Mehmet KUTLU "Mimari Bağlamda Konya Karatay Medresesi Üzerine Bir Değerlendirme"

Dr. Mustafa GÜLER- Dr. Gül GÜLER "Konya Ulu Camii-Alâeddin Camii"

Doç. Dr. Azize Serap TUNÇER- Demet CEYHAN "Ahiliğin İrfan Etkisinin Konya'daki Yansımaları (Mimari Ve Yönetim Ruhunun Uyumu)"

Fatma Şeyma BOYDAK "Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi'ndeki 13. Yy Selçuklu Cildlerinde Mikleb Tasarımları"

11. OTURUM: BAHAÜDDİN NAKŞİBEND VE BUHARA'DAN KONYA'YA NAKŞİBENDİLİK
(10.30-11.40) MİRYOKEFALON SALONU

Oturum Başkanı: Doç Dr. Zehra ODABAŞI

Doç Dr. İbrahim IŞITAN "Nakşî Eğitim Metodunun Sûfî Psikolojisi Açısından Tahlili"

Doç. Dr. Bilal DEDEYEV- Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ "Nakşibendiliğin Osmanlı Coğrafiyasında Yayılmasında Öncü Rol Oynayan Azerbaycan Kökenli Mütasavvıflar"

Arş. Gör. Şaban ARĞUN- İrşad Sami YUCA "Doğu Anadolu'nun Kadim Bir Beldesi Mollakent'e Medrese Ve Nakşibendilik Geleneği"

Öğr. Gör. Aliye KARTAL "Bahüddin Nakşibend ve Buhara'dan Konya'ya Nakşibendilik"

Öğle Arası

12. OTURUM: 13. YÜZYILDA BİLİM VE DÜŞÜNCE MERKEZİ OLARAK KONYA
(14.00-15.10) MALAZGİRT SALONU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İbrahim IŞITAN Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet

Ali Galip ALÇITEPE "Walter A. Hawley'e Göre Selçuklu Devri Konyası"

Muhammed Osman DOĞAN "6./12. yy Buhara'sında Çok Yönlü Bir Âlim: İmamzâde eş-Şerğî (ö. 573/1177) ve Ukûdü'l-'Akâ'id fî Fünûni'l-Fevâid İsimli Eseri"

Muhammet Ali ORAK "Türkiye Selçuklu Konya'sının Üniversiteleri, Medreseler"

Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ "Hoca Ahmed-i Yesevî'nin Anadolu İrfanına Katkısı"

13. OTURUM: TASAVVUFİ DÜŞÜNCENİN TARİHSEL VE GÜNCEL MESELELERİ
(14.00-15.10) MİRYOKEFALON SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nodirkhon KHASANOV

Prof. Dr. Hamidullah BALTABAYEV "Baburşah ve İslam Tasavvufunun Meseleleri"

Dr. Öğrt. Üyesi Fatih BAYRAM "Şeyhi Ölümsüzleştirme Çabasının İki Örneği: Konyalı Ahmed Eflâkî ve Şirazlı Mahmud b. Osman"

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ "Kutadgu Bilig'de Gönül Kavramının Kapsamı, Anlamı ve Sınırları"

Dr. Mehmet Şirin AYIŞ "Türkistan Sufilerinin İrşad Metodlarının Günümüze Yansıması"


Kahve Arası

14. OTURUM: TASAVVUF ve DİĞER İSLAMİ İLİMLER ÇERÇEVESİNDE İRFAN GELENEĞİ
(15.30-16.40) MALAZGİRT SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ

Dr. Öğrt. Üyesi İsa AKALIN "14. Yüzyıl Anadolu'sunda Türkçe İlmihal Kitaplarında Hadîslerle Ahlâk Öğretimi -Kutbuddin İznikî'nin Mukaddime'si Örneğinde"

Doç. Dr. İbrahim KUNT "Sultan Ahmed Hazînî Dîvânı'nda 'Erre Zikri'ne Yapılan Atıflar"

Öğr. Gör. Dr. Murat TALA "Dilbilimlerinin Şarktan Anadolu'ya İntikâli: Musannifek'in Hâşiye ale'l-Mutavvel ve Şerhu'l-Lübâb Adlı Eserlerinin Herat ve Bistâm'dan Konya'ya Nakli"

Dr. Öğrt. Üyesi Hasan ÖZER "Buhara'dan Konya'ya Bir Âlim: Ebu Said Hadimi"

15. OTURUM: BUHARA-KONYA ARASINDA İRFANİ DÜŞÜNCE, EKOLLER, TARİKATLER
(15.30-16.40) MİRYOKEFALON SALONU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK

Abdullah Taha ORHAN "Anadolu Tasavvufunda Ekberî Çizgi: Bayramî-Şemsî Şeyhi Abdurrahim Karahisârî (ö. 888/1483'ten sonra) Örneği"

Laila KHALİFA قونيا الأنضول: مجمع بحري
ابن عربي الأندلسي محيي الدين، والرومي الفارسي جلال الدين.
قراءة تقابلية في تعاليمها العرفانية

Abdurrahim ALAMI "مسالك العرفان ببلاد الاناضول وآسيا الوسطى من خلال المصادر المغربية الاندلسية مسالك العرفان ببلاد الاناضول وآسيا الوسطى من خلال المصادر المغربية الاندلسية"

Ömer ÖZPINAR "İrfanî Geleneğin Oluşum ve Gelişim Sürecinde Ehl-i Hadisin Yeri- İmam Buhari Örneği"

 

 

17 Kasım 2018 Cumartesi

16. OTURUM: ORTA ASYA'DAN KONYA'YA KÜBREVİLİK, MEVLEVİLİK, BEKTAŞİLİK
(09.30-10.40) MALAZGİRT SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK

Doç. Dr. Yakup ŞAFAK "Mevlâna Müzesi'ndeki H.723 Tarihli Mesnevî Yazmasının Husûsiyetleri ve Önemi"

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK "Anadolu'da Bir Arada Yeşermiş Mevlevilik-Ahilik-Bektaşilik Arasında Bir Karşılaştırma"

Doç. Dr. Orhan YILMAZ "Eski Türk Dini Orta Asya Gök Tanrı İnancı ve Şamanizm'in, Anadolu Aleviliği Üzerindeki Etkileri"

Dr. Kübra ZÜMRÜT ORHAN "Hânın Huzûrunda: Kübrevî Şeyhi Alâüddevle Simnânî'nin (ö.736/1336) İlhanlı Hükümdarı Argun (1284-1291) Döneminde Mistiklerle Münasebetleri"

17. OTURUM: ORTA ASYA VE ANADOLU'DA İRFAN DÜNYASINA YÖN VEREN SUFİ ŞAHSİYETLER
(09.30-10.40) MİRYOKEFALON SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yurdagül MEHMEDOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN "Şeyh Ebu'l-Hasan el-Harakânî'nin İrfan Düşüncesinin Oluşumuna Katkıları ve Topluma Hizmet Anlayışı"

Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet AKBIYIK "Nişabur'dan Şanlıurfa'ya : Şeyh Mesud"

Dr. Öğr. Üyesi Saidbek BOLTABAYEV "Tasavvufî Şahsiyet Olarak Hüseyin Vaiz Kaşifî"

Faruk AKYILDIZ "13. Yüzyılda Çok Yönlü Bir Âlim: Hubeyş et-Tiflisi (ö. 629/1231[?])"

Dr. Öğr. Üyesi Rabia Zahide TEMİZ "Müçtehid İmam Muhammed b. İsmail el-Buhârî'nin İslamî Tefekküre Kazandırdığı Ahlak İlkeleri (Sahîih'nin Edeb ve Rikâk kitapları özelinde)"

Kahve Arası

18. OTURUM: ORTA ASYA'DAN KONYA'YA KÜBREVİLİK, MEVLEVİLİK, BEKTAŞİLİK
(11.00-12.10) MALAZGİRT SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer YILMAZ

Doç. Dr. Cemal BAYAK "Konya'da Medfûn Mevlevi Şair Ubeydullah Dede ve Mevlid'indeki Tasavvufî Öğretiler"

Doç. Dr. Aktan Müge YILMAZ "Alevî - Bektaşî Şairlerinde Ölüm Algısı"

Prof. Dr. Aysun SUNGURHAN "Ahmed Yesevî'nin Hikmetlerinde Pîr-İ Kâmil"

Doç. Dr. Süleyman GÖKBULUT "Buhara'da Kübrevî Bir Şeyh Ailesi: Bâharzîler"

19. OTURUM: İNANÇ TURİZMİ EKSENİNDE KONYA-BUHARA İLİŞKİSİ
(11.00-12.10) MİRYOKEFALON SALONU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yakup ŞAFAK

Thierry ZARCONE - Ayşe AKYÜREK "Belh'ten Konya'ya Mevlevilik"

Kemal Yavuz ATAMAN "İrfanla İmar Edilen Küresel Şehirler: Buhara ve Konya"

Dr. Öğrt. Üyesi M. Levent KOCAALAN "Konya'dan Buhara'ya İnanç Turizmi Hattı"

Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK "Buhara'dan Anadolu'ya Nakşibendi Müceddidi Köprüsü: Murat Buhari"

20. KAPANIŞ OTURUMU

İNCE MİNARE MEDRESESİ
(14.30 - 15.30)

 

 

MAIN TOPICS

Symposium Topics

NOT: The papers to be presented at the symposium must be original, unpublished and NOT presented.

NOT: Symposium languages are Turkish, Arabic, Uzbeki languageand English.

NOT: Costs of transportation and accommodation of the participants will be covered by the organization.

CONTACT

Seyid Arif ÖZBEK

Tel: +90 0533 378 87 32


NOTICE

Please send your papers and abstract to the link given below

E-Mail: bilgi@irfanmirasi.com

Çimenlik Mahallesi
Mevlana Kültür Merkezi
Karatay KONYA / TÜRKİYE